Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Moslavina proizvodi d.o.o._ Izmjena i dopuna dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupkom R3, na lokaciji Čazma, Grabovnica 125A, na zk.č.br. 1587/2, k.o. Bojana, KLASA: UP/I-351-01/16-01/1, URBROJ: 2103/1-07-16-11, od 27.04.2016. godine


-       Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom
-       Elaborat gospodarenja otpadom
-       Obrazac za primjedbe na Elaborat gospodarenja otpadom

  Dokumenti za download
Dodano: 23. 05. 2019.
Dodano: 23. 05. 2019.
   Povratak na Zaštitu okoliša