Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Sekundarne sirovine d.o.o.Batinjani Sakupljanje otpada, druga obrada otpada te oporaba otpada postupkom R12

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije, na temelju članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13), u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada, druge obrade otpada te oporabe otpada postupkom R12, na lokaciji Batinjani 48, Općina Đulovac, na k.č.br. 151/4, 151/3 i 148/4, k.o. Vukovje, po zahtjevu trgovačkog društva Sekundarne sirovine d.o.o. Batinjani 48, 43500 Daruvar, OIB: 97677218741, objavljuje Poziv.

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, za tvrtku Sekundarne sirovine d.o.o. Batinjani 48, 43500 Daruvar, OIB: 97677218741, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13), na uvid u Elaborat  gospodarenja otpadom tvrtke Sekundarne sirovine d.o.o., i to:

- podnositelj   zahtjeva   -   Sekundarne   sirovine   d.o.o.   Batinjani   48,   43500   Daruvar,   OIB: 97677218741,

- vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola – Savo Orozović, Batinjani 48,   43500 Daruvar, OIB: 87689740087,

- jedinica  lokalne  samouprave  na  čijem  se  području  obavlja  djelatnost  iz  dozvole  –  Općina Đulovac, Đurina 132, 43532 Đulovac.

  Dokumenti za download
Dodano: 02. 03. 2016.
Dodano: 02. 03. 2016.
Dodano: 02. 03. 2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša