Zupan Marko

ŽUPAN

Dužnost župana Bjelovarsko-bilogorske županije obnaša Marko Marušić, diplomirani ekonomist.
Izabran je na lokalnim izborima 30. svibnja 2021. godine, a dužnost je preuzeo 4. lipnja 2021. godine.

Župan Marko Marušić rođen je 25. travnja 1984. godine u Bjelovaru. Oženjen je i ima dva sina.
Voli sport, posebno nogomet koji je nekad trenirao.

Župan je izvršno tijelo županije. Zastupa Županiju, a dužnost obnaša profesionalno.

Župan obavlja sljedeće poslove u Županiji

1. priprema i utvrđuje prijedloge općih akata koje donosi Županijska skupština;
2. izvršava, odnosno osigurava izvršenje zakona, druge propise i akte Županije;
3. usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju njihovog posla u sklopu samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad;
4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije, te njezinim prihodima i rashodima u skladu sa Zakonom;
5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Bjelovarsko-bilogorske županije te raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima;
6. imenuje i razrješuje predstavnike Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 17. alineje 14. ovog Statuta, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno;
7. podnosi prijedlog proračuna Županijskoj skupštini;
8. odgovoran je za izvršenje proračuna;
9. stupa u financijske odnose i preuzima financijske obveze do iznosa utvrđenog u proračunu u skladu sa zakonskim propisima, ovim Statutom i aktima Županije;
10. dva puta na godinu podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Županijskoj skupštini;
11. daje upute za rad županijskim upravnim tijelima, nadzire obavljanje upravnih i drugih poslova te usklađuje rad upravnih tijela Županije;
12. odlučuje o pitanjima iz službeničkih odnosa u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Županije, brine o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova županijskih upravnih tijela te poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada;
13. obavlja nadzor nad zakonitošću rada županijskih upravnih tijela;
14. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i aktima Županije;
15. imenuje Povjerenstva, Odbore i druga tijela u okviru svoje mjerodavnosti za izvršavanje zadataka utvrđenih Zakonom i drugim propisima;
16. imenuje i razrješuje unutarnjeg revizora;
17. brine o urednom zakonitom i pravilnom korištenju imovine Županije;
18. obavlja i druge poslove koji su mu Zakonom i drugim propisima stavljeni u mjerodavnost.