• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

POSLOVNIK O RADU SAVJETA ZA ZDRAVLJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Savjet za zdravlje imenovala je Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije, na 4. sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine (Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje), temeljem članka 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („N.N.“, broj 150/08). Savjet za zdravlje ima predsjednika i 16 članova. Mandat ...

Rješenje o imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije

U Savjet za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije, imenuju se: 1. Đurđica Ištef Benšić, zamjenica župana Bjelovarsko bilogorske županije – predsjednica, 2. Jasmina Radojčić, Bjelovarsko-bilogorska županija – članica, 3. Ratko Kovačić, Bjelovarsko-bilogorska županija – koordinator i član, 4. Snježana Mišir, ...

Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije

Djelokrug rada Savjeta je planiranje i razvoj mreže socijalnih usluga, planiranje i ostvarivanje prava i obveza, te mjera i ciljeva iz područja socijalne skrbi kao djelatnosti od posebnog interesa za Bjelovarsko-bilogorske županiju (u daljnjem tekstu: Županija), a osobito: - predlaganje Socijalnog plana u djelatnosti socijalne skrbi za ...

PROGRAM ZA UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA UMIROVLJENIKA I STARIJIH OSOBA

Ovim Programom utvrđuju se potrebe te ciljevi projekata/programa umirovljenika i starijih osoba na području Bjelovarsko-bilogorske županije usmjereni na unapređenje kvalitete života. Naime, značajan porast udjela umirovljenika u ukupnom stanovništvu povećava potrebe za skrbi o njima te o njihovom uključivanju u ukupne društvene ...

RJEŠENJE o raspodjeli sredstava udrugama građana Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu

Financijska sredstva Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu - razdjel 004 - glava 00402 - konto 381, pozicija 61 u iznosu od 623.500,00 kuna, koriste se za financiranje projekata/programa udruga građana Bjelovarsko-bilogorske županije, a iz područja zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog rada te udruga vezanih za ...

Slika zdravlja i plan za zdravlje BBŽ

Početkom 2002. godine Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" u suradnji s MZSS pokreće partnerski projekt razvoja i jačanja menadžmenta u lokalnoj upravi i samoupravi pod nazivom "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje", a u koje su uključene sve jedinice područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj. Slika zdravlja i Plan ...

OSNIVANJE OBITELJSKOG DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

Obiteljski dom je oblik pružanja smještaja ili boravka do 20 odraslih korisnika, odnosno za četvero do desetoro djece koji žive ili borave s obitelji pružatelja usluge (Narodne novine 157/13). Postupak utvrđivanja ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama vodi Upravni odjel za zdravstvo, ...

PRAVILNIK o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo,  socijalnu zaštitu i umirovljenike

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 30. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 74/10), članka 56. Statuta ...

Prvi  < 2 3 4