• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji Županije

2021.
Studeni
10

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ice


 

KLASA:112-02/21-01/7
URBROJ: 2103-09-21-1
Bjelovar, 10. studenog 2021. g.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u nastavku teksta ZSN), župan Bjelovarsko-bilogorske županije, raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

1. za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove

- 1 izvršitelj/ica
- na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar/ra prava ili stručni/a specijalist/ica pravne struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim odjelom,
- poznavanje rada na računalu,
- položen državni ispit


2. za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za financije

- 1 izvršitelj/ica
- na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.


Stručni uvjeti:
- magistar/ra struke ili stručni/a specijalist/ica ekonomske struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim odjelom,
- poznavanje rada na računalu,
- položen državni ispit

3. za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti

- 1 izvršitelj/ica
- na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar/ra struke ili stručni/a specijalist/ica društvene ili prirodne struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim odjelom,
- poznavanje rada na računalu,
- položen državni ispit


4. za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

- 1 izvršitelj/ica
- na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar/ra struke ili stručni/a specijalist/ica tehničke ili društvene struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim odjelom,
- poznavanje rada na računalu,
- položen državni ispit

5. za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade

- 1 izvršitelj/ica
- na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar/ra struke ili stručni/a specijalist/ica društvene struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim odjelom,
- poznavanje rada na računalu,
- položen državni ispit

Uvjet magistra/ice, odnosno stručnog specijaliste/ice, na temelju članka 35. stavka 1. Uredbe o kasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 74/10) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od imenovanja.
U službu ne može biti primljen kandidat/kinja za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

- zamolbu,
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice),
- presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu,
- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a,
- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.).

Sukladno odredbi članka 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst) dopušteno je obrađivati osobne podatke samo u opsegu koji je nužan da bi se postigla utvrđena svrha.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta  na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Kandidati su dužni u životopisu detaljno opisati poslove koje su do sada radili kako bi se usporedbom opisa poslova radnog mjesta na koje su se javili moglo utvrditi ispunjavaju li propisani uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

Za kandidate/kinje prijavljenje na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjeru navedeni su na web stranici  www.bbz.hr. Na web stranici www.bbz.hr. i oglasnoj ploči (Bjelovarsko-bilogorska županija, dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, I.kat) objavit će se mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti. Nezaposlene osobe iz članka 101. stavka 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog javnog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. navedenog Zakona.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 47. navedenog Zakona.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija, dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, s naznakom : « Natječaj za imenovanje pročelnika ».
Kandidati/kinje će o rezultatima izbora biti obaviješteni/e u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

ŽUPAN

Marko Marušić, dipl.oec.

  Dokumenti za download