• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj

2015.
Srpanj
7

DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO

 RIBARSTVO, LOVSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: UP/I-351-01/14-01/4

URBROJ: 2103/1-07-15-12

Bjelovar, 06. srpnja 2015.

 

            Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo  i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije, na temelju članka 85. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), povodom zahtjeva tvrtke ing LaBo Commerce d.o.o., Bjelovar, Srjemska 3,  OIB: 39396654706, zastupanoga po osobi ovlaštenoj u skladu sa Zakonom, za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, donosi

 

DOZVOLU ZA GOSPODARENJE OTPADOM

 

  1. Dozvoljava se tvrtki ing  LaBo Commerce d.o.o.,  Bjelovar, Srjemska 3,  OIB: 39396654706 (u daljnjem tekstu stranka) na lokaciji u Lasovcu, Lasovac 57, na kat. čest. br. 781, k.o. Lasovac, obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada, druge obrade otpada te oporabe otpada postupkom R13.
  2. Djelatnost iz točke I. uključuje sljedeće postupke, vrste i količine otpada.
  Dokumenti za download