• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
 

Javni pozivi i natječaji - UO za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj

2015.
Srpanj
7

NFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Regulacija vodotoka Toplica u Daruvaru“


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO
RIBARSTVO, LOVSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

 


 


KLASA: UP/I-351-03/15-01/1
URBROJ: 2103/1-07-15-2
Bjelovar, 06. srpnja 2015.

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorska županija, temeljem članka 82. stavka 3., članka 160. stavka 1., 161. i 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Regulacija vodotoka Toplica u Daruvaru“ koji se nalazi na k.č.br. 2630/1 i ostalima u k.o. Donji Daruvar, na k.č.br. 54. i ostalima u k.o. Vukovje i na k.č.br. 2866 u k.o. Daruvar u Gradu Daruvaru, objavljuje

INFORMACIJU
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat
„Regulacija vodotoka Toplica u Daruvaru“ koji se nalazi na k.č.br. 2630/1 i ostalima u k.o. Donji Daruvar, na k.č.br. 54. i ostalima u k.o. Vukovje i na k.č.br. 2866 u k.o. Daruvar, Grad Daruvar

Tijelo nadležno za provođenje postupka:
Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, Bjelovar, Dr. A. Starčevića 8.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš:
Odredbe članaka 84. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, u daljnjem tekstu: Uredbe). Zahvat pripada u zahvate iz točke 2.2. – Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale, Priloga III. Uredbe, te je stoga za provedbu ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš nadležno upravno tijelo Županije.

  Dokumenti za download