• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

BBŽ Akti Župana

ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja na Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 10/13 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 19. siječnja 2015. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja na Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije.

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje pozitivno mišljenje na Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, Naš znak: 02-690/1-2014, donijetu na 49. sjednici Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, održanoj dana 30. prosinca 2014. godine, za:

1. Liječnik/ca specijalist javnog zdravstva – VSS Medicinski fakulteta sa specijalizacijom iz javnog zdravstva.

   Povratak na sve akte župana