• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

BBŽ Akti Župana

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Daruvar za utrošak vlastitih prihoda ostvarenih samostalnom djelatnošću za mjesec studeni 2014. godine

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik” broj 10/13 – Pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Daruvar za utrošak vlastitih prihoda ostvarenih samostalnom djelatnošću za mjesec studeni 2014. godine.

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Tehničkoj školi Daruvar za utrošak vlastitih prihoda od obrazovanja odraslih, auto škole i najma prostora za mjesec studeni 2014. godine u iznosu od 41.245,21 kuna.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve akte župana