SLUŽBA UREDA ŽUPANA

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Marko Marušić
župan kabinet.zupana@bbz.hr 221-901
Marija Jungić
zamjenica župana marija.jungic@bbz.hr 221-901
Saša Lukić
zamjenik župana - srpska manjina sasa.lukic@bbz.hr 440-849 221-902
Tanja Novotni Golubić
zamjenica župana - češka manjina tanja.golubic@bbz.hr 440-849 221-902
Martina Posavac Čurić pročelnica martina.posavac.curic@bbz.hr 221-934
kabinet župana 221-901
Djelokrug

Djelokrug Službe ureda župana:

1. pripremanje programa rada župana i zamjenika župana te praćenje njihovih izvršenja putem izrade izvješća, elaborata i drugih informativno analitičkih materijala,
2. informiranje o radu župana i zamjenika župana, Županijske skupštine i njihovih radnih tijela,
3. odnosi s javnošću, organiziranje konferencija za medije, pisanje priopćenja i prezentacija aktivnosti tijela Županije u medijima, kao i unaprjeđenje odnosa s javnošću općenito,
4. organiziranje i vođenje protokola,
5. suradnja s predstavnicima medija, medijskim kućama i redakcijama te promidžbu,
6. iz područja međuregionalne i međunarodne suradnje, pripremanja sporazuma o suradnji, provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima, poticanja razvoja prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje kod jedinica lokalne samouprave i javnih ustanova kojima je osnivač Županija, odnosno trgovačkih društava u kojima Županija ima poslovne udjele ili dionice,
7. provođenje aktivnosti proizašlih iz članstva u međunarodnim organizacijama,
8. primanje pritužbi i predstavki građana i pravnih osoba na rad tijela Županije kao i na rad upravnih tijela Županije te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti te briga o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju,
9. osiguravanje prava na pristup informacijama i informiranja javnosti,
10. pripremanje sastanaka s ministrima, saborskim zastupnicima, predsjednikom Vlade RH i predsjednikom RH te ostalim visokim dužnosnicima,
11. pripremanje sastanaka s predstavnicima lokalne i područne (regionalne) samouprave RH te lokalne i regionalne samouprave drugih država,
12. pripremanja i prijava projekata na sredstva fondova EU,
13. surađivanje s drugim dionicima na pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova te državnih tijela (darovnice),
14. vođenje i koordiniranje baze europskih projekata na županijskoj razini u suradnji s Javnom ustanovom Regionalnom agencijom Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: „JURA“),
15. praćenje i prosljeđivanje zainteresiranim stranama javnih poziva programa EU,
16. razvoj sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima,
17. nadzor i unapređenje procesa i aktivnosti potrebnih za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, koordinacija poslovima certifikacije i suradnje s evaluacijskim subjektima,
18. unapređenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina na području Županije,
19. suradnja s vijećima nacionalnih manjina i izabranim predstavnicima nacionalnih manjina, posebice u pripremi općih akata Županije kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina,
20. provođenje nadzora trošenja sredstava dobivenih iz proračuna Županije za provedbu aktivnosti utvrđenim programima rada vijeća nacionalnih manjina i izabranih predstavnika nacionalnih manjina,
21. usklađivanje i unaprjeđenje komunikacije župana i zamjenika župana s pročelnicima upravnih tijela Županije u cilju bolje informiranosti te pravovremenog obavljanja poslova i zadataka,
22. praćenje stanja i pripremanje akata iz područja civilne zaštite i vatrogastva, suradnju s tijelima osnovanim u navedenim područjima na županijskoj razini te obavljanje stručnih i administrativnih poslova za njih kao i postupanje po odlukama i drugim provedbenim aktima nadležnih tijela iz tih područja,
23. suradnja s Hrvatskom gorskom službom spašavanja i drugim sličnim tijelima,
24. izrada programa razvoja međunarodne suradnje u područjima civilne zaštite i vatrogastva, obavljanje i drugih odgovarajućih stručnih i administrativnih poslova vezanih uz rad župana i zamjenika župana.

2. srpnja 2014.

Djelokrug