UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje obavlja poslove iz područja osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi te udruga građana.

Andrea Prugovečki Klepac
pročelnica andrea.prugovecki.klepac@bbz.hr 221-931
Nikolina Mamula pomoćnica pročelnice nikolina.mamula@bbz.hr 221-926
Snježana Mišir voditeljica Odsjeka za socijalnu skrb, umirovljenike i udruge snjezana.misir@bbz.hr 221-938
Snježana Gašpar voditeljica Pododsjeka za osnovno i srednje školstvo snjezana.gaspar@bbz.hr 221-932
Olga Martinović viša stručna suradnica – voditeljica projekta olga.martinovic@bbz.hr 278-161
Lidija Šuveljak viša stručna suradnica za ekonomske i financijske poslove lidija.sinko@bbz.hr 221-932
Julija Jambreković Polančec viša stručna suradnica – voditeljica projekta Regionalnog centra kompetentnosti Medicinska škola Bjelovar julija.jambrekovic.polancec@bbz.hr 278-161
Izidora Žganjer viši stručni suradnik za socijalnu zaštitu izidora.zganjer@bbz.hr 221-938Djelokrug

Djelokrug Upravnog odjela za društvene djelatnosti i obrazovanje:

1. pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih, kulture i tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i udruga građana o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od interesa su za Županiju,
2. izrade i provođenja programa i mjera za unapređenje odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i udruga građana,
3. praćenje stanja u svom području te pripremanje nacrta akata iz samoupravnog djelokruga Županije za Županijsku skupštinu i župana,
4. pripremanja i sudjelovanja u programima investicijskog i tekućeg održavanja, nabave opreme te kapitalne izgradnje osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova kojima je osnivač Županija,
5. organiziranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije,
6. predlaganja mjera za kreditiranje, odnosno stipendiranje učenika i studenata,
7. organiziranja i financiranja djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja, predlaganje mjera za unapređenje obrazovnog sustava te podizanja obrazovne razine stanovništva,
8. koordiniranje rada s ustanovama iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i socijalne skrbi i udrugama,
9. praćenja i provođenja županijskih natjecanja i smotri učenika,
10. praćenja zakonitosti u radu javnih ustanova iz područja svoje nadležnosti, a kojima je osnivač Županija,
11. vezanih uz osnivanje osnovne škole, srednje škole i učeničkih domova te uz promjene statusa takvih ustanova kojima je osnivač Županija,
12. predlaganja županu davanje ili uskratu prethodne suglasnosti na prijedlog statuta javnih ustanova iz svog područja, a kojima je osnivač Županija,
13. izrade akata i predlaganje mjera za rješavanje pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, osobito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova,
14. nadziranja i kontroliranja namjenskog trošenja sredstava koja se javnim ustanovama iz područja rada upravnog odjela, a osnivač im je Županija, osiguravaju iz proračuna Županije i drugih izvora,
15. osnivanja kazališta i kazališnih družina kao javne ustanove kojem je osnivač Županija, poslovi oko imenovanja i razrješenja ravnatelja javnog kazališta i javne kazališne družine,
16. izrade i pripreme dokumentacije za osnivanje javnog muzeja kojem je osnivač Županija, kao i za ukidanje istoga te pripremne poslove za imenovanje i razrješenje ravnatelja javnog muzeja,
17. praćenja poslovanja javnih ustanova iz područja socijalne skrbi nad kojima osnivačka prava obavlja Županija te predlaganje mjera u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i pripremanje izvješća o njihovom radu za nadležna tijela,
18. obavljanja financijsko-administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba javnih ustanova iz nadležnosti odjela,
19. predlaganja programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda socijalne skrbi stanovništva na području Županije,
20. utvrđivanja minimalnih uvjeta fizičkim osobama za pružanje socijalnih usluga: starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući i usluga koje pružaju fizičke osobe kao svoju profesionalnu djelatnost,
21. rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju iz područja socijalne skrbi sukladno posebnim propisima,
22. rješavanja u upravnim stvarima u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi,
23. vođenja evidencije o pravnim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, osim ustanova socijalne skrbi,
24. obavljanja pripremnih poslova vezanih uz osnivanje doma socijalne skrbi, centra za pomoć i njegu te za pružanje usluga terapijske zajednice za ovisnike o opojnim drogama i povremene uzimatelje opojnih droga, bez osnivanja doma socijalne skrbi, a koje osniva Županija,
25. koordiniranja provođenja izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi koje pružaju udruge i vođenja brige oko umirovljenika i osoba starije životne dobi,
26. praćenja zakonitosti u radu javnih ustanova iz područja svoje nadležnosti, a kojima je osnivač Županija,
27. druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.