UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE

U ovom upravnom odjelu su objedinjeni svi poslovi koje je do 31.12.2019. godine obavljao Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Sam djelokrug poslova je vrlo širok i vrlo je važno naglasiti da podrazumijeva rješavanje upravnih poslova u prvom stupnju do donošenja prvostupanjskih rješenja. Poslovi koje obavlja ovaj upravni odjel su iz područja osobnih stanja građana, registra birača, upisa i promjena u upisima udruga, poslovi iz djelokruga besplatne pravne pomoći, poslovi vezani uz utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu, poslovi u vezi sa pripremnim radnjama za izvlaštenje i postupak izvlaštenja nekretnina, poslovi donošenja rješenja o utvrđivanju predmeta vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu, poslovi stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima, poslovi rješavanja statusnih prava izbjeglica, povratnika i prognanika, poslovi upisa pravnih i fizičkih osoba u registar sportskih djelatnosti, poslovi vezani uz predškolski odgoj, upis djece u osnovnu školu, vođenje evidencije o učiteljima, nastavnicima i stručnim radnicima škola, utvrđivanje minimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, poslovi koji se odnose na zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, statusa mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji, poslovi vođenja evidencije kolektivnih ugovora, poslovi obrtnog registra, utvrđivanja minimalnih tehničkih uvjeta za ugostiteljske objekte i prodajne objekte, poslovi kategorizacije ugostiteljskih objekata za smještaj u domaćinstvu, na OPG-u ili kod ugostitelja iznajmljivača, poslovi izdavanja licencija za unutarnji cestovni promet u RH, izdavanja potvrda o prijevozu za vlastite potrebe, izdavanja znakova pristupačnosti za osobe s invaliditetom, izdavanje rješenja za obavljanje pogrebničke djelatnosti, izdavanje rješenja za poslove turističkih vodiča, poslovi izdavanja dozvole za krčenje – sječu šuma, registraciju dobavljača božićnih drvaca, te obavljanje i drugih poslova propisanih zakonom i podzakonskim propisima.
DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Zvjezdana Stella Horvatinčić

Pročelnica

stella.horvatincic@bbz.hr

278-171

Nevena Pavlović Pomoćnica pročelnice za opću upravu i društvene djelatnosti nevena.pavlovic@bbz.hr 675-807
Dario Lovković Pomoćnik pročelnice za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove dario.lovkovic@bbz.hr 278-105
Suzana Raguž Pehar Pomoćnica pročelnice za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove suzana.raguz.pehar@bbz.hr 278-173
Bojan Čaić Voditelj Odsjeka za opću upravu bojan.caic@bbz.hr 278-183
Mirna Čačić Klobučić Voditeljica Odsjeka za imovinsko-pravne poslove mirna.cacic.klobucic@bbz.hr 221-918

Odsjek za poslove državne uprave Čazma (43240 ČAZMA, MILANA NOVAČIĆA 13)

Anuša Matijević Odsjek za poslove državne uprave Čazma anusa.matijevic@bbz.hr 226-540

Odsjek za poslove državne uprave Daruvar (43500 DARUVAR, TRG KRALJA TOMISLAVA 14)

Nevena Pavlović Voditeljica Odsjeka za poslove državne uprave Daruvar nevena.pavlovic@bbz.hr 675-807

Pododsjek za poslove državne uprave Garešnica (43280 GAREŠNICA, VLADIMIRA NAZORA 22)

Alen Štandar Pododsjek za poslove državne uprave Garešnica alen.standar@bbz.hr 675-685

Pododsjek za poslove državne uprave Grubišno Polje (43290 G. POLJE, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1)

Antun Horak Voditelj Pododsjeka za poslove državne uprave Grubišno Polje antun.horak@bbz.hr 675-711

KONTAKT MATIČNIH UREDA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE

MATIČNI URED ADRESA UREDOVNO VRIJEME E-MAIL ADRESA TELEFON
BJELOVAR Dr. Ante Starčevića 8 PONEDJELJAK-PETAK, 7-15 sati maticni.bjelovar@bbz.hr 278-176
ČAZMA Milana Novačića 13 UTORAK, SRIJEDA i PETAK, 7-15 sati maticni.cazma@bbz.hr 226-544
DARUVAR Trg kralja Tomislava 14 PONEDJELJAK-PETAK, 7-15 sati maticni.daruvar@bbz.hr 675-812
ĐULOVAC Đurina ulica 130 ČETVRTAK, 7-15 sati maticni.dulovac@bbz.hr 382-022
GAREŠNICA Vladimira Nazora 22 UTORAK i PETAK, 7-15 sati maticni.garesnica@bbz.hr 675-683
GRUBIŠNO POLJE Trg bana J. Jelačića 1 PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA i PETAK, 7-15 sati maticni.grpolje@bbz.hr 675-717
IVANSKA Slavka Kolara 1 PONEDJELJAK, 7-15 sati maticni.ivanska@bbz.hr 887-611
NOVA RAČA Trg Stjepana Radića 56 ČETVRTAK, 7-15 sati maticni.novaraca@bbz.hr 886-031
ROVIŠĆE Trg hrvatskih branitelja 2 PETAK, 7-15 sati maticni.rovisce@bbz.hr 878-131
VELIKI GRĐEVAC Trg Mate Lovraka 3 ČETVRTAK, 7-15 sati maticni.vgrdevac@bbz.hr 461-320
VELIKO TROJSTVO Braće Radića 26 SRIJEDA, 7-15 sati maticni.vtrojstvo@bbz.hr 885-004

TELEFONSKI BROJEVI ZA POSLOVE VEZANE UZ PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA


Bjelovar
Vesna Benković Šimunović vesna.benkovic.simunovic@bbz.hr 278-130
Dražen Matak drazen.matak@bbz.hr 278-133
Melita Strganac melita.strganac@bbz.hr 278-134
Romana Pavlović romana.pavlovic@bbz.hr 278-134
Ljerka Baričević Ljevaković ljerka.baricevic@bbz.hr 243-295
Daruvar Vlatka Jesenaš vlatka.jesenas@bbz.hr 675-802
Anita Kral anita.kral@bbz.hr 675-802
Gr. Polje Dijana Černi dijana.cerni@bbz.hr 675-712
Garešnica Mihaela Žiher mihaela.ziher@bbz.hr 675-681
Čazma Snježana Bačmaj snjezana.bacmaj@bbz.hr 226-541

TELEFONSKI BROJEVI VEZANI UZ POSLOVE OBRTNIŠTVA, TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA, TURIZMA I CESTOVNOG PROMETA

Bjelovar Dario Lovković
Mihaela Maletić
dario.lovkovic@bbz.hr
mihaela.maletic@bbz.hr
278-105
278-106
Čazma

Mihaela Maletić

mihaela.maletić@bbz.hr 226-545
Daruvar Jelena Rekićjelena.rekic@bbz.hr 675-805
Garešnica Mihaela Žihermihaela.ziher@bbz.hr 675-681
Gr. Polje Igor Mažarigor.mazar@bbz.hr 675-715
DJELOKRUG

Djelokrug Upravnog odjela za poslove državne uprave:

1. osobna stanja građana - promjena osobnog imena; naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
2. registar birača - vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača,
3. poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
4. odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći te vođenje propisanih evidencija,
5. poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
6. utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i izdavanje propisanih uvjerenja,
7. postupak u vezi s pripremnim radnjama za izvlaštenje i postupak izvlaštenja nekretnina,
8. donošenje i zemljišnoknjižnu provedbu posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
9. provedbu obnove, davanje potpore za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata te izdavanje propisanih uvjerenja,
10. rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika,
11. postupak stambenog zbrinjavanja za korisnike tog prava određene zakonom,
12. provođenje postupka osiguranja dokaza i provođenje izvršenja nenovčanih obveza
13. obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi,
14. upisivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju sportske djelatnosti u registre sportskih djelatnosti,
15. obavljanje nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića; utvrđivanje uvjeta za početak rada ustanova predškolskog odgoja i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama,
16. utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i odgoda upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika; izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik;
17. obavljanje nadzora nad zakonitošću rada i općih akata osnovnih i srednjih škola na području Bjelovarsko- bilogorske županije,
18. donošenje plana upisa djece u osnovnu školu te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci;
19. vođenje evidencije o učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme te izdavanje odgovarajućih obavijesti školskim ustanovama,
20. raspuštanje školskog odbora školskih ustanova i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom u slučajevima propisanim posebnim zakonom,
21. utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih,
22. utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje,
23. utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta,
24. rješavanje o pravima djece smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba, sukladno posebnom zakonu kojem se regulira protuminsko djelovanje,
25. rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji kao i zaštite civilnih žrtava Domovinskog rata; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava, sukladno posebnim propisima; vođenje evidencija propisanih zakonom, kao i izdavanje odgovarajućih potvrda,
26. zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, statusa mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji,
27. priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
28. izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu te drugih potvrda, sukladno zakonu i podzakonskim propisima,
29. izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlašteni prijevoz,
30. davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći kao i za provođenje humanitarne akcije te vođenje propisanih evidencija,
31. ovjeru knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari,
32. pravnu pomoć žrtvama seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu,
33. vođenje evidencije i dokumentacije te sastavljanje izvješća o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi propisanih posebnim zakonom kojim je regulirana socijalna skrb, kao i drugih prava iz socijalne skrbi utvrđenih općim aktima jedinica lokalne samouprave i Županije,
34. vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača te nezavisnim članovima,
35. vođenje evidencije kolektivnih ugovora i promjena (izmjena, dopuna ili otkaz) kolektivnih ugovora, registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra udruga u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine, koje djeluju samo u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji,
36. određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Bjelovarsko-bilogorske županije,
37. upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje da li pravne osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti, sukladno posebnim propisima; utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike,
38. izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata; izdavanje EU potvrda za turističke vodiče, obavljanje drugih povjerenih poslova vezanih uz pružanje usluga u turizmu za koje je nadležna Županija, sukladno zakonu i podzakonskim propisima,
39. utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara,
40. izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe; izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe,
41. izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama,
42. izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
43. donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u slučajevima propisanim posebnim zakonom,
44. poslove prijenosa zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave i određivanje naknade za vlasnika, u slučajevima propisanima zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje,
45. utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
46. vođenje postupka utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te vođenje odgovarajućih evidencija,
47. izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume te vođenje evidencija o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području Županije,
48. registraciju dobavljača božićnih drvaca,
49. nadzor zakonitosti pojedinih odluka i dijelova odluka donesenih na temelju zakona s kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom,
50. obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.