• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Djelokrug

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu obavlja sve stručne i računovodstvene poslove iz djelokruga financiranja za potrebe županije, a koji nisu stavljeni u nadležnost nekog drugog tijela, te poslove javne nabave, a naročito poslove:
 • praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranja javnih potreba, te pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije,
 • proučavanja i sudjelovanja u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije, te financiranja prihvaćenih programa,
 • pripreme nacrta proračuna Županije i pratećih financijskih dokumenata, izvršavanja obračunskih izdataka, vođenja evidencije prihoda i rashoda, te izrade povremenih izvješća i godišnjeg obračuna proračuna Županije,
 • izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje, kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Županije,
 • provođenja naplate prihoda Bjelovarsko-bilogorske županije,
 • vođenja evidencije imovine u vlasništvu Županije i druge evidencije propisane posebnim propisima,
 • vodi jedinstveni registar svih ugovora Županije,
 • prati izvršavanje projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),
 • prikuplja prijedloge upravnih tijela i predlaže plan nabave za tekuću godinu, te njegove izmjene i dopune, vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga, te izrađuje godišnja izvješća za potrebe nadležnih tijela,
 • organizira i provodi postupke javne nabave roba, radova, usluga i ustupanja radova za potrebe Županije sukladno odlukama nadležnih tijela,
 • obavlja analitičke poslove rezultata javne nabave i izvršavanja ugovora,
 • priprema očitovanja i druge akte za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima,
 • te obavlja  druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.
   Povratak na UO za proračun i javnu nabavu