UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode obavlja poslove iz djelokruga prostornog uređenja (izrada prostorno-planske dokumentacije), gradnje (izdavanje akata u postupcima gradnje i ozakonjenja), te zaštite okoliša i zaštite prirode ( izdavanje dokumenta iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom)

Odsjeci za graditeljstvo i prostorno uređenje ustrojeni su u gradovima Bjelovaru, Daruvaru, Garešnici, Čazmi i Grubišnom Polju, te obavljaju poslove iz svog djelokruga za područje Bjelovarsko-bilogorske županije, izuzev područja grada Bjelovara.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode donosi ocjene prihvatljivosti zahvata, planova i program za područje ekološke mreže Natura 2000, procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš propisanih zahvata, te obavlja poslove iz djelokruga gospodarenja otpadom u skladu sa zakonom propisanoj nadležnosti


Arijana Andri
službenica koja privremeno obavlja dužnost pročelnice arijana.andri@bbz.hr 221-915

.


ODSJEK BJELOVAR (43000 BJELOVAR, DR. ANTE STARČEVIĆA 8)

Biljana Škrbina
voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje - Bjelovar biljana.skrbina@bbz.hr 245-087
Sandra Vinceković
viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju sandra.vincekovic@bbz.hr 245-081
Dajana Sabo
viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju dajana.sabo@bbz.hr 245-085
Ljiljana Kocijan Gusić
stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju liljana.kocijan@bbz.hr 245-084

PODODSJEK ČAZMA (43240 ČAZMA, M. NOVAČIĆA 13)

Marija Hanževački
voditeljica Pododsjeka za prostorno uređenje i gradnju - Čazma marija.hanzevacki@bbz.hr 227-010
Angelca Jurić
stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju angelca.juric@bbz.hr 226-543
Lea Stjepanović
viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju lea.matosevic@bbz.hr 227-010ODSJEK DARUVAR (43500 DARUVAR, TRG KRALJA TOMISLAVA 14)

Marija Njemeček
voditeljica Odsjeka za prosotrno uređenje i gradnju - Daruvar marija.njemecek@bbz.hr 334-079
Sandra Geroč Kulhavi
savjetnica za prostorno uređenje i gradnju sandra.geroc.kulhavi@bbz.hr 675-801
Vladimir Sonički
stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju vladimir.sonicki@bbz.hr 334-086

PODODSJEK G. POLJE (43290 G. POLJE, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1)

Jaruška Piščević
voditeljica Pododsjeka za prostorno uređenje i gradnju - Grubišno Polje jaruska.piscevic@bbz.hr 448-029
Zlatko Malina
stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju zlatko.malina@bbz.hr 448-029


ODSJEK GAREŠNICA (43280 GAREŠNICA, VLADIMIRA NAZORA 22)

Damir Pleho
voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju- Garešnica damir.pleho@bbz.hr 445-419
Vedran Pavić
viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju vedran.pavic@bbz.hr 445-419
Anita Kučera Začkaj
referent za uredsko poslovanje i gradnju anita.zackaj@bbz.hr 445-419

ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA (43000 BJELOVAR, DR.ANTE STARČEVIĆA 8)

Mila Škojo
voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša mila.skojo@bbz.hr 221-920
Mihaela Hađasija Čauš
viša savjetnica za zaštitu okoliša mihaela.hadjasija@bbz.hr 221-920
Djelokrug

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i

zaštitu prirode, ima pet odsjeka za graditeljstvo i prostorno uređenje

koji se ustrojeni za obavljanje upravnih i stručnih poslova vezanih uz

graditeljstvo i prostorno uređenje:

 • u Bjelovaru za područje općina: Nova Rača, Kapela, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac,
 • u Čazmi za područje grada Čazme te općina Ivanska i Štefanje,
 • u Daruvaru za područje grada Daruvara te općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač,
 • u Garešnici za područje grada Garešnice te općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica,
 • u Grubišnom Polju za područje grada Grubišno Polje te općine Veliki Grđevac.

Na području grada Bjelovara, poslove vezane za graditeljstvo i prostorno uređenje obavlja Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode obavlja upravne i stručne poslove vezane uz graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, a odnose se na:

 • izdavanje akata za gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje Županije izvan područja velikog grada te druge poslove vezane uz provedbu propisa iz područja gradnje i prostornog uređenja,
 • nositelja izrade Prostornog plana Županije,
 • izdavanje uvjerenja o samostalnim uporabnim cjelinama,
 • nositelja izrade Prostornog plana Županije,
 • rješavanje u drugom stupnju o žalbama protiv pojedinačnih akata općinskih i gradskih upravnih tijela iz područja komunalnog gospodarstva,
 • usklađivanje i koordiniranje ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije,
 • rješavanje u prvom stupnju zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje županijskog linijskog prometa sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu,
 • praćenje i koordinacija ravnomjernog razvoja komunalne infrastrukture na području Županije,
 • poslovi vezani uz upravljanje sustavom eNekretnine na području Bjelovarsko-bilogorske županije, osim grada Bjelovara,
 • rješava u drugom stupnju žalbe podnesene protiv pojedinačnih akata jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva te odgovara na tužbe subjekata u drugom stupnju,
 • obavlja poslove donošenja mišljenja na Elaborate o procjeni vrijednosti nekretnina putem Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina,
 • vrši evaluaciju procijenjenih vrijednosti nekretnina u sustavu E-nekretnine,
 • razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete,
 • obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
 • razmatra predstavke i pritužbe građana,
 • prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,
 • pruža savjetodavnu pomoć gradovima i općinama, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana.

Zaštita okoliša