UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode obavlja poslove iz djelokruga prostornog uređenja (izrada prostorno-planske dokumentacije), gradnje (izdavanje akata u postupcima gradnje i ozakonjenja), te zaštite okoliša i zaštite prirode ( izdavanje dokumenta iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom)

Odsjeci za graditeljstvo i prostorno uređenje ustrojeni su u gradovima Bjelovaru, Daruvaru, Garešnici, Čazmi i Grubišnom Polju, te obavljaju poslove iz svog djelokruga za područje Bjelovarsko-bilogorske županije, izuzev područja grada Bjelovara.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode donosi ocjene prihvatljivosti zahvata, planova i program za područje ekološke mreže Natura 2000, procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš propisanih zahvata, te obavlja poslove iz djelokruga gospodarenja otpadom u skladu sa zakonom propisanoj nadležnosti


Arijana Andri
pročelnica arijana.andri@bbz.hr 221-915

.


ODSJEK BJELOVAR (43000 BJELOVAR, DR. ANTE STARČEVIĆA 8)

Sandra Vinceković-Mikulandra
voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje - Bjelovar sandra.vincekovic@bbz.hr 245-081

Antonija Jerković Nosek

stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju

antonija.jerkovic.nosek@bbz.hr

245-087

Maja Trgovac Mrazović stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju maja.trgovac.mrazovic@bbz.hr

245-086

Tajana Glogovšek viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju tajana.glogovsek@bbz.hr

221-910

Ljiljana Kocijan Gusić
stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju ljiljana.kocijan@bbz.hr 245-084

PODODSJEK ČAZMA (43240 ČAZMA, M. NOVAČIĆA 13)

Marija Hanževački
voditeljica Pododsjeka za prostorno uređenje i gradnju - Čazma marija.hanzevacki@bbz.hr 227-010
Angelca Jurić
stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju angelca.juric@bbz.hr 226-543
Lea Stjepanović
viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju lea.matosevic@bbz.hr 227-010ODSJEK DARUVAR (43500 DARUVAR, TRG KRALJA TOMISLAVA 14)

Pavla Peroš viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju

pavla.peros@bbz.hr

334-079
Klara Janota

viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju

klara.janota@bbz.hr334-086
Sandra Geroč Kulhavi
savjetnica za prostorno uređenje i gradnju sandra.geroc.kulhavi@bbz.hr 675-801

PODODSJEK G. POLJE (43290 G. POLJE, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1)

Jaruška Piščević
voditeljica Pododsjeka za prostorno uređenje i gradnju - Grubišno Polje jaruska.piscevic@bbz.hr 448-029
Zlatko Malina
stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju zlatko.malina@bbz.hr 448-029


ODSJEK GAREŠNICA (43280 GAREŠNICA, VLADIMIRA NAZORA 22)

Damir Pleho
voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju- Garešnica damir.pleho@bbz.hr 445-419
Vedran Pavić
viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju vedran.pavic@bbz.hr 445-419
Anita Kučera Začkaj
referent za uredsko poslovanje i gradnju anita.zackaj@bbz.hr 445-419

ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA (43000 BJELOVAR, DR.ANTE STARČEVIĆA 8)

Mila Škojo
voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša mila.skojo@bbz.hr 221-920
Mihaela Hađasija Čauš
viša savjetnica za zaštitu okoliša mihaela.hadjasija@bbz.hr 221-920
Djelokrug

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i

zaštitu prirode, ima pet odsjeka za graditeljstvo i prostorno uređenje

koji se ustrojeni za obavljanje upravnih i stručnih poslova vezanih uz

graditeljstvo i prostorno uređenje:

 • u Bjelovaru za područje općina: Nova Rača, Kapela, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac,
 • u Čazmi za područje grada Čazme te općina Ivanska i Štefanje,
 • u Daruvaru za područje grada Daruvara te općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač,
 • u Garešnici za područje grada Garešnice te općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica,
 • u Grubišnom Polju za područje grada Grubišno Polje te općine Veliki Grđevac.

Na području grada Bjelovara, poslove vezane za graditeljstvo i prostorno uređenje obavlja Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode obavlja upravne i stručne poslove vezane uz graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštite okoliša i gospodarenje otpadom, a odnose se na:

 • izdavanje akata za gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje Županije izvan područja velikog grada te druge poslove vezane uz provedbu propisa iz područja gradnje i prostornog uređenja,
 • nositelja izrade Prostornog plana Županije,
 • izdavanje uvjerenja o samostalnim uporabnim cjelinama,
 • nositelja izrade Prostornog plana Županije,
 • poslovi vezani uz upravljanje sustavom eNekretnine na području Bjelovarsko-bilogorske županije, osim grada Bjelovara,
 • obavlja poslove donošenja mišljenja na Elaborate o procjeni vrijednosti nekretnina putem Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina,
 • vrši evaluaciju procijenjenih vrijednosti nekretnina u sustavu E-nekretnine,
 • ocjene prihvatljivosti zahvata, planova i programa za područje ekološke mreže Natura 2000,
 • procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš propisanih zahvata,
 • izdavanje mišljenja o sadržaju strateške studije i potrebi provedbe strateške procjene utjecaja strategije, plana programa na okoliš,
 • izdavanje mišljenja o sadržaju Studije utjecaja na okoliš i potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš,
 • osiguravanje stručne pomoći nadležnom ministarstvu u postupcima procjene utjecaja na okoliš glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Natura 2000 područje i postupcima izdavanja okolišne dozvole organiziranjem javnih rasprava navedenih postupaka,
 • osiguravanje stručne pomoći nadležnom ministarstvu utvrđivanjem ispunjavanja hrvatskih i EU standarda zaštite okoliša i prirode korisnika sredstava EU programa za izgradnju i opremanje gospodarskih građevina obavljanjem terenske kontrole i izrađivanjem izvješća u fazi prije isplate sredstava i u ex-post razdoblju,
 • pruža savjetodavnu pomoć gradovima i općinama, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana.

Zaštita okoliša