• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

Ustrojstvo županije - ŽUPAN

Župan

Izvršno tijelo Županije je župan.
Župan zastupa Županiju, a svoju dužnost obavlja profesionalno.
Župan obavlja sljedeće poslove u Županiji:

1. priprema i utvrđuje prijedloge općih akata koje donosi Županijska skupština;
2. izvršava, odnosno osigurava izvršenje zakona, druge propise i akte Županije;
3. usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju njihovog posla u sklopu samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad;
4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije, te njezinim prihodima i rashodima u skladu sa Zakonom;
5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Bjelovarsko-bilogorske županije te raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima;
6. imenuje i razrješuje predstavnike Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 17. alineje 14. ovog Statuta, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno;
7. podnosi prijedlog proračuna Županijskoj skupštini;
8. odgovoran je za izvršenje proračuna;
9. stupa u financijske odnose i preuzima financijske obveze do iznosa utvrđenog u proračunu u skladu sa zakonskim propisima, ovim Statutom i aktima Županije;
10. dva puta na godinu podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Županijskoj skupštini;
11. daje upute za rad županijskim upravnim tijelima, nadzire obavljanje upravnih i drugih poslova te usklađuje rad upravnih tijela Županije;
12. odlučuje o pitanjima iz službeničkih odnosa u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Županije, brine o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova županijskih upravnih tijela te poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada;
13. obavlja nadzor nad zakonitošću rada županijskih upravnih tijela;
14. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i aktima Županije;
15. imenuje Povjerenstva, Odbore i druga tijela u okviru svoje mjerodavnosti za izvršavanje zadataka utvrđenih Zakonom i drugim propisima;
16. imenuje i razrješuje unutarnjeg revizora;
17. brine o urednom zakonitom i pravilnom korištenju imovine Županije;
18. obavlja i druge poslove koji su mu Zakonom i drugim propisima stavljeni u mjerodavnost.


Župan se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.
Dužnost župana Bjelovarsko-bilogorske županije u mandatu od 2013.-  godine obavlja gospodin Damir Bajs, dip.iur.

  Župan - Saznajte više


Damir Bajs, mag.iur.

Župan:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Damir Bajs, dipl.iur.
043/221-901
043/244-450
kabinet.zupana@bbz.hr
 Rođen 7. listopada 1964. godine u Pakracu. Osnovnu školu završio je u Novoj Rači, a srednju u Bjelovaru. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1991. godine.

-od veljače 1991. godine bio je odvjetnički vježbenik kod odvjetnika Dražena Jerkovića u Zagrebu,
-sudionik je Domovinskog rata od prosinca 1991. godine do lipnja 1992 godine u sastavu 105. brigade HV,
-od ožujka 1994. do ožujka 1995. šef je Imovinsko - pravne službe u Gradu Bjelovaru. U to vrijeme položio je i pravosudni ispit,
-od travnja 1995. godine bio je tajnik Bjelovarsko - bilogorske županije.
-od 30. lipnja 2000. godine do siječnja 2008. godine na dužnosti je župana Bjelovarsko – bilogorske županije.
-od 2008. do 2012. godine na dužnosti je ministra turizma u Vladi Republike Hrvatske.
- u 7. sazivu Hrvatskog sabora od siječnja do kolovoza 2012. godine bio je saborski zastupnik.

Oženjen je i otac jednog djeteta.

   Ostale informacije iz ureda župana