• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

DARKOM d.o.o._ Dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i zbrinjavanja otpada na odlagalištu neopasnog otpada “Cerik“, k.č.br.  986/43, 986/42, 986/44 i 986/45, k.o. Gornji Daruvar

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, na temelju članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), rješavajući po zahtjevu trgovačkog društva DARKOM d.o.o., Daruvar, Kozarčeva 19, OIB: 51300447787, za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada, na odlagalištu neopasnog otpada “Cerik“, k.č.br. 986/43, 986/42, 986/44 i 986/45, k.o. Gornji Daruvar, objavljuje : POZIV

Pozivaju se stranke u postupku, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, na
uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva DARKOM d.o.o., Daruvar i to:
- podnositelj zahtjeva – DARKOM d.o.o., Daruvar, Kozarčeva 19, OIB: 51300447787,
- jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz dozvole i vlasnik nekretnine za
koju se izdaje dozvola – Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar.

  Dokumenti za download
Dodano: 23. 04. 2020.
Dodano: 23. 04. 2020.
Dodano: 23. 04. 2020.
   Povratak na Zaštitu okoliša