• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Dogradnja farme za uzgoj krava Mali Grđevac, k.č.br. 336/4 i dijelovi k.č.br. 421/1, 421/2 i 420/14, sve k.o. Mali Grđevac SUNČANE LIVADE d.o.o.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15) - Područje očuvanja značajno za ptice (POP) - „HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje“.

Lokacija zahvata, prema članku 111. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) nije zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 03.04.2018
Dodano: 06.04.2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša