• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Dozvola za gospodarenje otpadom, Komunalac d.o.o., Garešnica

Dozvoljava se tvrtki Komunalac d.o.o., Garešnica, Mate Lovraka bb, OIB:27917254847, (u daljnjem tekstu stranka) na lokaciji odlagališta neopasnog otpada "Johovača" na kat. čest. br. 1326/8, k.o. Mlinska, obavljanje djelatnosti sakupljanja, skladištenja i zbrinjavanja otpada.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša