• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Dozvola za gospodarenje otpadom, Sirovina Promet d.o.o. Garešnica

Dozvoljava se trgovačkom društvu Sirovina Promet d.o.o., Petra Svačića 40a, Garešnica, OIB:32728631184 ( u daljnjem tekstu: stranka ) na lokaciji Petra Svačića 40a, Garešnica, na k.č. br. 1408/1, k.o. Garešnica, obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe i druge obrade otpada.
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša