• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Dozvole za gospodarenje otpadom


Pravna i fizička osoba – obrtnik može, nakon što ishodi odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom započeti i obavljati djelatnost sakupljanja otpada i interventnog skupljanja otpada te djelatnost oporabe, zbrinjavanja ili druge obrade otpada.

Pravna i fizička osoba-obrtnik može, nakon upisa u odgovarajući očevidnik, započeti i obavljati djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom, trgovanja otpadom, prijevoza otpada ili sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada u reciklažnom dvorištu.

Pravna i fizička osoba-obrtnik može, nakon upisa u odgovarajući očevidnik, u sklopu svoje osnovne djelatnosti, započeti i obavljati postupak skladištenja vlastitog proizvodnog otpada ili energetske oporabe određenog neopasnog otpada.

Ministarstvo zaštite okoliša rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost koja uključuje gospodarenje opasnim otpadom, postupke termičke obrade neopasnog otpada te o zahtjevu za upis u očevidnike: posrednika u gospodarenju otpadom, prijevoznika otpada, trgovaca otpadom, energetskih oporabitelja određenog otpada, određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad te u očevidnik reciklanih dvorišta.

Nadležno upravno tijelo rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom.

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom podnosi se u pisanom i digitalnom obliku na obrascu propisanom Dodatkom IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 23/14, 51/14):

Uz zahtjev za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole prilaže se:
- izvadak iz sudskog, odnosno obrtnog registra u ovjerenoj preslici,
- akt kojim se dozvoljava uporaba građevine, sukladno propisu kojim se uređuje gradnja (osim za postrojenje za pripremu otpada prije oporabe ili zbrinjavanja te za mobilno postrojenje za oporabu otpada, za koje se ne prilaže),
- dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom (osim za postrojenje za pripremu otpada prije oporabe ili zbrinjavanja te za mobilno postrojenje za oporabu otpada, za koje se ne prilaže),
- dokaz o imenovanju odgovorne osobe, koja mora zadovoljiti uvjete propisne člankom 89. stavkom 2. Zakona, presliku radne knjižice ili ugovora o radu za tu osobu, 
- elaborat gospodarenja otpadom,
- dokaz o raspolaganju odgovarajućim osiguranjem na način propisan člankom 20. Pravilnika o gospodarenju otpadom,
- mišljenje nadležnog tijela za prostorno planiranje o tome je li građevina u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom planirana dokumentom prostornog uređenja

Elaborat gospodarenja otpadom sastavni je dio dozvole. Nositelj izrade elaborata gospodarenja otpadom je osoba koja prema posebnom propisu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer i koja je član samostalne strukovne organizacije (u daljem tekstu: komora) te mora preko komore raspolagati osiguranjem od odgovornosti za štetu koju bi u obavljanju poslova mogao prouzročiti trećim osobama – osiguranje od projektantske pogreške i odgovorna je za to da elaborat gospodarenja otpadom ispunjava propisane uvjete. Izrađuje se prema obrascu propisanom Dodatkom VI. Pravilnika o gospodarenju otpadom u dostatnom broju istovjetnih tiskanih i digitalnih primjeraka.

Pravna ili fizička osoba – obrtnik, koja sukladno odredbama Zakona želi obavljati neku od djelatnosti gospodarenja otpadom na području Bjelovarsko – bilogorske županije, zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom može dostaviti na adresu: Bjelovarsko – bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj, Ulica Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar

Podaci potrebni za uplatu upravne pristojbe za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom:

Primatelj: Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar
Model: HR24
IBAN broj računa primatelja: HR8723400091800007002
Poziv na broj primatelja: 5304-OIB tvrtke
Opis plaćanja: Pristojba za izdavanje dozvole

Popis pravnih i fizičkih osoba koje posjeduju važeće dozvole za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja neopasnog otpada na području Bjelovarsko – bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 06. 02. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša