• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Gospodarsko komunalni park Štefanje d.o.o. -  Dozvola za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada postupkom S, oporabe otpada postupcima R13, R12, PU i djelatnosti druge obrade postupkom pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja (PP),  na lokaciji u Štefanju, Staro Štefanje 1A, na dijelu k.č.br. 530/15, k.o. Štefanje


-       Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom

-       Elaborat gospodarenja otpadom

-       Obrazac za primjedbe na Elaborat gospodarenja otpadom

  Dokumenti za download
Dodano: 28. 07. 2021.
Dodano: 28. 07. 2021.
Dodano: 28. 07. 2021.
   Povratak na Zaštitu okoliša