• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Gradnja gospodarske zgrade – nadstrešnica za poljoprivredne strojeve, k.č.br. 212, k.o. Narta Vladimir Hanak

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu investitora, Vladimir Hanak, Narta, Narta 249, OIB: 23487181106, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Gradnja gospodarske zgrade – nadstrešnica za poljoprivredne strojeve, na lokaciji u Narti, k.č.br. 212, k.o. Narta, donosi, Rješenje.

Planirani zahvat – Gradnja gospodarske zgrade – nadstrešnica za poljoprivredne strojeve, na lokaciji u Narti, k.č.br. 212, k.o. Narta, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 28. 08. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša