• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Gradnja javnog parkirališta i pješačke staze s oborinskom odvodnjom uz ŽC 3084 u naselju Ivanska, k.č. 2075/16, k.o. Ivanska Općina Ivanska

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15) - područja očuvanja značajnog za ptice (POP) - „HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu.

Lokacija  zahvata,  prema  članku  111.  Zakona  o  zaštiti  prirode  („Narodne  novine“,  br.  80/13)  nije  zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 05. 05. 2017.
Dodano: 22.25.2017
   Povratak na Zaštitu okoliša