• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Gradnja zamjenske stambene zgrade – obiteljska kuća, k.č.br. 1897, k.o. Ćazma Matija Mihekovec

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15) - Područje očuvanja značajno za ptice (POP) - „HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu“.

Lokacija zahvata, prema članku 111. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) nije zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 24. 07. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša