• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Informacija “Građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti - Farma mliječnih krava”, Daskatica

Informacija o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti - Farma mliječnih krava", na lokaciji Daskatica, na k.č.br. 81/1, 82, 83 i 86, k.o. Daskatica".
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša