• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Informacija o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema - Bazna stanica BJE1736.1-HR-BJELOVAR_3 s antenskim stupom F42, k.č. 50/2 i 52/4, k.o. Trojstveni Markovac

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u naselju Trojstveni Markovac na k.č.br. 50/2 i 52/4, k.o. Trojstveni Markovac.

Planirani zahvat ne nalazi se unutar područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže područje očuvanja značajno za ptice (POP) - "HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu", udaljeno je cca 6 km od planiranog zahvata.

  Dokumenti za download
Dodano: 21. 11. 2016.
Dodano: 29.11.2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša