• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Izgradnja farme muznih krava kapaciteta 2100 UG na području k.o. Bojana, Grad Čazma

Tijelo nadležno za provođenje postupka: Bjelovarsko-bilogorske županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, Bjelovar, Dr. A. Starčevića 8.

Nositelj zahvata: Moslavina proizvodi d.o.o. Sišćani, Sišćani 31, 43240 Čazma.

Lokacija zahvata: Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije na administrativnom području Grada Čazme, na k.č. br. 1587/2, k.o. Bojana.

Sažeti opis zahvata: Zahvat se sastoji od izgradnje farme muznih krava kapaciteta 2100 UG (tri staje, porodilište i roto izmuzište). Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša, koji je objavljen uz ovu Informaciju.

  Dokumenti za download
Dodano: 03. 11. 2014.
   Povratak na Zaštitu okoliša