• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

ing La Bo Commerce d.o.o._ Izmjena i dopuna Dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja otada, druge obrade otpada te oporabe otpada postupkom R13, na lokaciji u Lasovcu, Lasovac 57, k.č.br. 781, k.o. Lasovac (KLASA: UP/I-351-01/14-01/4, URBROJ: 2103/1-07-15-12, od 06.07.2015. godine)

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, na temelju članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-01/14-01/4, URBROJ: 2103/1-07-15-12, od 06.07.2015. godine, po zahtjevu trgovačkog društva ing LaBo Commerce d.o.o., Bjelovar, Srijemska 3, OIB: 39396654706, objavljuje Poziv.

Pozivaju se stranke u postupku, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva ing LaBo Commerce d.o.o., Bjelovar i to:
- podnositelj zahtjeva – ing LaBo Commerce d.o.o., Bjelovar, Srijemska 3, OIB: 39396654706,
- jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz dozvole - Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43277 Šandrovac
- vlasnici nekretnine za koju se izdaje dozvola – Boško Lazić, Bjelovar, Srijemska 3 i Nedeljka Lazić, Lasovac, Lasovac 57.

  Dokumenti za download
Dodano: 24. 02. 2020.
Dodano: 24. 02. 2020.
Dodano: 24. 02. 2020.
   Povratak na Zaštitu okoliša