• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Izgradnja gospodarske građevine poljoprivredne namjene (spremište poljoprivredne mehanizacije i spremište poljoprivrednog alata te prostor za radnike) k.č. br. 1343/1, k.o. Dapčevica EKO NUTRIMENS d.o.o.

Planirani zahvat ne nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15). Najbliže područje ekološke mreže - Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) - „HR 2001224 Malodapčevačke livade“, udaljeno je cca 1 km od lokacije zahvata.

Lokacija zahvata, prema članku 111. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) nije zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 26.06.2017.
Dodano: 12. 07. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša