• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Izgradnja obiteljska kuća na lokaciji Utiskani 15, k.č.br. 231/2, k.o. Ivanska Dragan Pajić

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže, proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15) - područja očuvanja značajnog za ptice (POP) - „HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu“.

Slijedom iznijetog, u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, uzevši u obzir da se radi o izgradnji obiteljske kuće u izgrađenom području naselja, ocjenjeno je da se, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u točki I. izreke ovog Rješenja. Sukladno navedenom za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

  Dokumenti za download
Dodano: 27. 04. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša