• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Izgradnja religijske građevine – mrtvačnice u Ribnjačkoj, k.č.br. 2/51, 75/2 i 75/9, k.o. Ribnjačka Općina Velika Pisanica

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu, nositelja zahvata, Općina Velika Pisanica, Velika Pisanica, Trg hrvatskih branitelja 3, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Izgradnja religijske građevine – mrtvačnice u Ribnjačkoj, k.č.br. 2/51, 75/2 i 75/6, k.o. Ribnjačka, donosi, rješenje.

Planirani zahvat – Izgradnja religijske građevine – mrtvačnice u Ribnjačkoj, k.č.br. 2/51, 75/2 i 75/6, k.o. Ribnjačka, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 15.06.2018
   Povratak na Zaštitu okoliša