• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Izgradnja staje muznih krava i pratećih građevina, te rekonstrukcija i dogradnja postojećih gospodarskih građevina na k.č.br. 1178/2, 1180/1, 1181, 1182/1, 1182/2, 1182/5, 1189/1, 1189/2, 1001/29, k.o. Prespa OPG Šolčić Snježana

Zahvat se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, na administrativnom području grada Bjelovara, u naselju Patkovac, na k.č.br. 1178/2, 1180/1, 1181, 1182/1, 1182/2, 1182/5, 1189/1, 1189/2, 1001/29, k.o. Prespa.

Nositelj zahvata je uz zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša, izrađen u svibnju 2017. godine od strane ovlaštene tvrtke PROMO eko d.o.o., Osijek, D. Cesarića 34. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativni utjecaj na područje njihove nadležnosti. Sukladno odredbama članka 27. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provest će se i postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Upravni odjel će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno da li je za predmetni zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da li je potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

  Dokumenti za download
Dodano: 13. 06. 2017.
Dodano: 13. 06. 2017.
Dodano: 01. 08. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša