• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Izgradnja šumske ceste „Bjelovarska Bilogora 20c“ k.č.br. 571/1, k.o. Križ Gornji Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Bjelovar

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15) - Područje očuvanja značajno za ptice (POP) - „HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje“.

Lokacija zahvata, prema članku 111. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) nije zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 16.01.2018
Dodano: 20.02.2018
   Povratak na Zaštitu okoliša