• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Izgradnja šumske ceste „Daruvarske prigorske šume 52, 54“ k.č.br. 2311, k.o. Končanica Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Bjelovar

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15) - Područje očuvanja značajno za ptice (POP) - „HR 1000010 Poilovlje s ribnjacima“.

Lokacija zahvata, prema članku 111. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) nije zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 16.01.2018
Dodano: 20.02.2018
   Povratak na Zaštitu okoliša