• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Komunalac d.o.o. Bjelovar Revizija Dozvole za gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-01/14-01/8, URBROJ: 2103/1-07-15-18, od 30. studenog 2015. godine, za obavljanje djelatnosti sakupljanja, obrade, zbrinjavanja i druge obrade otpada na lokaciji odlagališta neopasnog otpada „Doline“, Bjelovar, na k.č.br. 1382/6 i 1382/4, k.o. Prespa

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, na temelju članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 96., stavkom 5. i člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17), u postupku revizije dozvole za gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-01/14-01/8, URBROJ: 2103/1-07-15-18, od 30. studenog 2015. godine, za obavljanje djelatnosti sakupljanja, obrade, zbrinjavanja i druge obrade otpada na lokaciji odlagališta neopasnog otpada „Doline“, Bjelovar, na k.č.br. 1382/6 i 1382/4, k.o. Prespa, trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB: 27962400486, objavljuje Poziv.

Pozivaju se stranke u postupku revizije dozvole za gospodarenje otpadom trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB: 27962400486, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 1, mjesto i datum izrade: Viškovo, studeni 2017., nositelj izrade: Predrag Bosnić, dipl.ing.arh., upisan u imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 1684, s danom upisa 19.10.1999. godine (u daljnjem tekstu: Elaborat gospodarenja), trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Bjelovar, i to:
- podnositelj zahtjeva – Komunalac d.o.o., Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar,
- vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvole i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini – Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar.
- jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz dozvole – Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar.

  Dokumenti za download
Dodano: 04. 12. 2017.
Dodano: 04. 12. 2017.
Dodano: 04. 12. 2017.
Dodano: 15. 12. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša