• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Komunalac d.o.o._ Izmjena i dopuna Dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja, druge obrade i zbrinjavanja otpada postupcima S, PP i D1, na lokaciji odlagališta otpada „Doline“, k.č.br. 1382/6, k.o. Prespa


  Dokumenti za download
Dodano: 26. 11. 2020.
Dodano: 26. 11. 2020.
Dodano: 26. 11. 2020.
   Povratak na Zaštitu okoliša