• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

KOMUNALAC d.o.o. Izmjena i dopuna Dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja otada postupkom S i zbrinjavanja otpada postupkom D1, na odlagalištu neopasnog otpada “Prdavac“, k.č.br. 4784/1, k.o. Grubišno Polje (KLASA: UP/I-351-01/17-01/1, URBROJ: 2103/1-07-19-20, od 12.08.2019. godine).

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, na temelju članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-01/17-01/1, URBROJ: 2103/1-07-19-20, od 12.08.2019. godine, po zahtjevu trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o., Grubišno Polje, I.N. Jemeršića 37c, OIB: 71895953297, objavljuje Poziv.

Pozivaju se stranke u postupku, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o., Grubišno Polje. i to:
- podnositelj zahtjeva – KOMUNALAC d.o.o., Grubišno Polje, I.N. Jemeršića 37c, OIB:71895953297,
- jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz dozvole i vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola – Grad Grubišno Polje, Trg bana J. Jelačića 1, 43290 Grubišno Polje.

  Dokumenti za download
Dodano: 31. 01. 2020.
Dodano: 31. 01. 2020.
Dodano: 31. 01. 2020.
   Povratak na Zaštitu okoliša