• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Komunalije d.o.o. Čazma_Dozvola z gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja otpada i druga obrada otpada – priprema otpada prije oporabe ili zbrinjavanja Ulica Franje Vidovića 77A k.č.br. 2404/1, k.o. Čazma

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, na temelju članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13), u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada i druge obrade otpada – pripreme otpada prije oporabe ili zbrinjavanja, na lokaciji u Čazmi, Ulica Franje Vidovića 77A, na k.č.br. 2404/1, k.o. Čazma, po zahtjevu tvrtke Komunalije d.o.o., Čazma, Svetog Andrije 14, OIB: 88859295468, objavljuje: P O Z I V

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada i druge obrade otpada – pripreme otpada prije oporabe ili zbrinjavanja, na lokaciji u Čazmi, Ulica Franje Vidovića 77A, za tvrtku Komunalije d.o.o., Čazma, Svetog Andrije 14, OIB: 88859295468, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom i to:

- podnositelj zahtjeva – Komunalije d.o.o., Čazma, Svetog Andrije 14
- vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola – Čazmatrans Nova d.o.o., Čazma, Milana Novačića 10,
- jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz dozvole – Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13.

  Dokumenti za download
Dodano: 03.10.2017
Dodano: 03.10.2017
Dodano: 03.10.2017
   Povratak na Zaštitu okoliša