• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

O B A V I J E S T o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Daruvar”


Bjelovarsko-bilogorska županija-Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu - Odsjek za zaštitu okoliša na temelju članaka 16. stavka 1., 3., i 4., te članka 18., 19., 20., i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/12-02/202, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-7 od 29. 04. 2013. godine,  i z d a j e...

  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša