• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Obveze proizvođača otpada i posjednika otpada


Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada

Proizvođač otpada koji stvara 500 ili više kilograma opasnog otpada godišnje na određenoj lokaciji, dužan je izraditi plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada za određenu lokaciju.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, proizvođač otpada nije dužan izraditi plan ako:
1. posjeduje važeću izjavu o okolišu sukladno propisu o uključivanju organizacija u sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) ili ISO 14001 ili
2. posjeduje važeću dozvolu iz članka 86. ovoga Zakona.

Proizvođač otpada dužan je izraditi plan u roku od godine dana od dana početka rada, odnosno u roku od tri mjeseca nakon što je prvi put proizveo 500 i više kilograma opasnog otpada u godinu dana.

Plan se izrađuje na propisanom obrascu PGO-PO

Plan iz stavka dostavlja se nadležnom upravnom tijelu radi provjere usklađenosti sadržaja s odredbama propisa o gospodarenju otpadom, ako je to moguće u digitalnom obliku.
Proizvođač otpada je obvezan izmijeniti, odnosno revidirati plan svakih pet godina, te u slučaju značajne promjene u radu na lokaciji.
 

Prateći list i ONTO

Proizvođač otpada i drugi posjednik otpada dužan je predati svoj otpad osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom prema Zakonu.

Iznimno, proizvođač otpada i drugi posjednik otpada može obraditi svoj otpad ako:
1. sam obavlja djelatnost gospodarenja otpadom prema Zakonu,
2. kao fizička osoba biološki razgradivi otpad iz svog vrta obrađuje biološkom aerobnom obradom (kompostiranje) u skladu sa člankom 9. stavkom 1. Zakona.

Proizvođač i/ili posjednik otpada dužan je osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom prema ovom Zakonu uz otpad predati prateći list te je odgovoran za točnost podataka o otpadu navedenih u pratećem listu.
Odgovornost posjednika otpada za predani otpad prestaje nakon što osoba kojoj je otpad predan na propisani način preuzme otpad i ovjeri prateći list ili dokument o prometu ako je otpad izvezen.
Podaci o postupanju s otpadom moraju se čuvati najmanje 5 godine, odnosno 12 mjeseci ako se radi o prijevozu opasnog otpada, te se dokazi i ostali relevantni podaci o poduzetim radnjama moraju učiniti dostupnim na uvid na zahtjev nadležnih tijela ili prethodnog posjednika otpada.

Ako posjednik opasnog otpada osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom prema Zakonu predaje opasni otpad za koji ne posjeduje deklaraciju o svojstvima otpada ili je količina otpada veća od jedne tone, dužan je, uz prateći list, predati i izvješće o ispitivanju svojstava tog otpada ne starije od 12 mjeseci računajući od dana kada je provedeno ispitivanje svojstava otpada, ako nije drukčije propisano propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
Ako je količina opasnog otpada poznatog sastava manja od jedne tone, posjednik opasnog otpada dužan je uz prateći list ovlaštenoj osobi predati i deklaraciju o svojstvima otpada.


Osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada.
Očevidnik o nastanku i tijeku otpada sastoji se od obrasca očevidnika i pratećih listova za pojedinu vrstu otpada.

 

Povjerenik za otpad

Pravna osoba koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba dužna je imenovati:
1. povjerenika za otpad (u daljnjem tekstu: povjerenik),
2. zamjenika povjerenika, koji će u slučaju spriječenosti povjerenika izvršavati njegove obveze.

Pravna osoba dužna je informaciju o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika dostaviti Agenciji.


Skladištenje vlastitog proizvedenog otpada

Proizvođač otpada dužan je skladištiti vlastiti proizvedeni otpad na mjestu nastanka odvojeno po vrstama otpada, na način koji ne dovodi do miješanja otpada i koji omogućuje obradu otpada, u skladištu vlastitog proizvedenog otpada.

Proizvođač otpada smije skladištiti vlastiti proizvodni otpad do jedne godine od njegova nastanka.

Pravna ili fizička osoba – obrtnik može privremeno skladištiti proizvedeni otpad u količini većoj od 150 t neopasnog otpada, odnosno 200 kg opasnog otpada ako je upisana u Očevidnik određenih osoba koje skladište vlastiti proizvedeni otpad.

  Dokumenti za download
Dodano: 06. 02. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša