• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) je postupak tijekom kojega nadležno tijelo (Ministarstvo ili upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu), na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno utvrđenim mjerilima (Popis zahvata iz Priloga II. i III.) i/ili kriterijima određenim u Prilogu V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ('Narodne novine', broj 61/14), utvrđuje može li planirani zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) je postupak tijekom kojega nadležno tijelo (Ministarstvo ili upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu), na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno utvrđenim mjerilima i/ili kriterijima određenim u Prilogu V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ('Narodne novine', broj 61/14, 3/17), utvrđuje može li planirani zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi se za zahvate navedene u popisu zahvata iz Priloga II. i III. Uredbe.

• Prilog II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br.  61/14).

• Prilog III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br.  61/14).


Zahtjev za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš sadrži:
1. podatke o nositelju zahvata:
- za pravnu i fizičku osobu obrtnika naziv i sjedište tvrtke, OIB, ime odgovorne osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte,
- za fizičku osobu: ime i prezime, adresu; broj telefona i adresu elektroničke pošte,
2. podatke o lokaciji i zahvatu:
- za lokaciju naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave gdje se nalazi lokacija zahvata, uključujući podatke o katastarskoj općini,
- za zahvat točan naziv zahvata s obzirom na popise zahvata iz uredbe iz članka 78. stavka 3. ovoga Zakona,
3. elaborat zaštite okoliša koji sadrži podatke propisane u Prilogu VII. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.

   Povratak na Zaštitu okoliša