• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Osnovne informacije o ROO


ROO je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš iz pojedinačnih izvora.

Obveznik dostave podataka u ROO je operater i odgovorna osoba organizacijske jedinice koja obavlja djelatnost iz Priloga 1. Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“ br. 87/15), uslijed kojih dolazi do ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš iz Priloga 2. Pravilnika i/ili nastanka odnosno gospodarenja otpadom u sastavu tvrtke.

Utvrđivanje obaveze prijave u ROO

Da bi provjerila je li u obvezi dostave podataka u ROO pravna ili fizička osoba treba:
1. utvrditi bavi li se djelatnostima iz Priloga 1. Pravilnika o ROO djelatnosti pri kojima dolazi do ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari,
2. pronaći, za utvrđenu djelatnost, pripadajuću onečišćujuću tvar za emisije u zrak i vode i/ili more i tlo, prema Prilogu 2. Pravilnika, a za utvrđeni otpad ključni broj otpada prema Pravilniku o katalogu otpada („Narodne novine“ br. 90/15)
3. utvrditi ukupnu godišnju količinu po pojedinoj onečišćujućoj tvari /vrsti otpada
4. utvrditi da li ukupna godišnja količina po onečišćujućoj tvari prelazi ili ne prelazi prag ispuštanja u zrak, vode i/ili more i tlo, odnosno da li ukupna količina nastalog otpada prelazi propisane granične vrijednosti opasnog/neopasnog otpada.

Količine onečišćujućih tvari/otpada koje se moraju prijaviti u ROO

Pravna ili fizička osoba je u zakonskoj obvezi prijave u ROO:
-  kada ukupna količina ispuštanja i/ili prijenosa po pojedinim onečišćujućim tvarima  iz Priloga 2. Pravilnika, zbirno za sve ispuste na razini organizacijske jedinice veća il jednaka pragu ispuštanja u zrak, vode i/ili more i tlo
- ako ukupna količina generiranog otpada u proizvodnji i/ili prijenosu izvan mjesta nastanka prekoračuje 0,5 t/god za opasni i/ili 20 t/god za neopasni otpad.

Rok za dostavu podataka u ROO

Prema Pravilniku o ROO (NN 87/15) zakonski rok za dostavu podataka u ROO  je do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

   Povratak na Zaštitu okoliša