• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (OSPUO)


Postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (OSPUO) u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene obvezno se provodi za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje  izmjene i dopune strategija, planova i programa za koje je Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13,  78/15; u daljnjem tekstu: Zakon) određena obveza provedbe strateške procjene. Ocjena se provodi na način propisan Zakonom i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ('Narodne novine', broj 3/17)
Postupak ocjene o provedbi  strateške procjene provodi se za sve strategije, planove i programe koji daju okvir za zahvate koji podliježu procjeni utjecaja na okoliš.

Nadležno tijelo za provedbu ocjene je središnje tijelo državne uprave nadležno za područje za koje se strategija, plan i program donosi na državnoj razini, odnosno izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave. Nadležno tijelo provodi postupak ocjene u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike odnosno županijskim upravnim tijelom nadležnim za zaštitu okoliša

Postupak ocjene uključuje postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu, informiranje javnosti, postupak davanja mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike odnosno nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji o provedenoj ocjeni te postupak donošenja odluke.

U postupku ocjene o potrebi provedbe strateške procjene nadležno tijelo, na temelju pojedinačnih ispitivanja i/ili kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Strategije, Plana i Programa iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17), uključujući i pribavljena mišljenja, donosi odluku o obvezi provedbe strateške procjene, odnosno odluku da stratešku procjenu nije potrebno provesti.

Javnost se informira sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ('Narodne novine', broj 64/08).

   Povratak na Zaštitu okoliša