• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

POTVRDA - Dražen Štefović, Staro Štefanje

Potvrda kojom se potvrđuje da planirani zahvat investitora Dražen Štefović, Staro Štefanje neće imati značajan utjecaj na navedeno područje ekološke mreže.

Izgradnja gospodarskog objekta za tov junadi (60 uvjetnih grla), koji će se izvoditi unutar međunarodno važnog područja za ptice Nacionalne ekološke mreže Bjelovarsko-bilogorske županije - HR1000009 Ribnjaci uz Česmu (Sišćani, Blatnica, Narta i Vukšinac) - čiji su ciljevi očuvanja čaplja danguba, patka njorka i štekavac te u neposrednoj blizini područja ekološke mreže, važnog područja za divlje svojte i stanišne tipove - HR2000440 Ribnjaci Vukšinac i Sišćani - čiji su ciljevi očuvanja ptice močvarice te vodena i močvarna vegetacija, postupkom Prethodne ocjene zahvata utvrđeno je da zahvat neće imati značajan utjecan na navedeno područje ekološke mreže, odnosno ciljeve očuvanja ekološke mreže.

  Dokumenti za download
Dodano: 20. 03. 2013.
   Povratak na Zaštitu okoliša