• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nova Rača

Odsjek za zaštitu okoliša Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Nova Rača, Trg Stjepana Radića 56, 43272 Nova Rača, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nova Rača donosi, RJEŠENJE.

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nova Rača prihvatljiv je za područje ekološke mreže. Katastarske čestice za koje je u Programu istaknuta napomena „katastarske čestica postoji samo u
pisanom dijelu katastarskog operata i nema grafiku“ potrebno je izuzeti iz Programa. Ukoliko se za katastarske čestice navedenog statusa utvrdi grafika odnosno prostorni smještaj te temeljem toga dopuni Program, za takav dopunjeni Program potrebno je provesti postupak ocjene prihvatljivosti. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 05. 03. 2020.
   Povratak na Zaštitu okoliša