• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Projekt „Čazma Natura“ – uređenje odmorišta i vidikovca Sv Vid, k.č.br. 2030/1 i 2030/3, k.o. Bojana i postavljanje solarne autobusne stanice, k.č.br. 3000, k.o. Čazma Grad Čazma

Planirani zahvat ne nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15).

Lokacija zahvata, prema članku 111. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) nije zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 16. 11. 2017.
Dodano: 21. 11. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša