• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

PZC d.o.o. Bjelovar_ Dozvola z gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti skupljanja,oporabe i druge obrade neopasanog otpada, na lokaciji u Bjelovaru, Poslovna zona Novi Borik – Lepirac, k.č.br. 9/36, k.o. Bjelovar,

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i druge obrade otpada, na lokaciji u Bjelovaru, Poslovna zona Novi Borik-Lepirac, na k.č.br. 9/36, k.o. Bjelovar, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13, 73/17), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva PZC d.o.o. Bjelovar, Bilogorska 43, OIB: 22512352352.

Podnositelj zahtjeva, trgovačko PZC d.o.o. Bjelovar, Bilogorska 43, OIB: 22512352352, podnio je,dana 31.01.2018. godine, zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i druge obrade otpada, na lokaciji u Bjelovaru, Poslovna zonaNovi Borik-Lepirac, na k.č.br. 9/36, k.o. Bjelovar. Uz zahtjev je priložen Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 1, od siječanja 2018. godine, nositelj izrade: Igor Božić, dipl. ing građ., koji je predmet uvida iz ovog poziva.

  Dokumenti za download
Dodano: 28. 03. 2018.
Dodano: 28. 03. 2018.
Dodano: 28. 03. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša