• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja gospodarske zgrade, k.č.br. 240 i dijelovi 241 i 552, k.o. Kajgana Marina Fučkor

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15) - Područje očuvanja značajno za ptice (POP) - „HR 1000010 Poilovlje s ribnjacima,“.

Lokacija zahvata, prema članku 111. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) nije zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 22. 02. 2018.
Dodano: 12.03.2018
   Povratak na Zaštitu okoliša