• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja postojeće bravarske radionice na lokaciji u Starom Štefanju 35, k.č.br. 436/1, k.o. Štefanje Mato Štefović

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u naselju Staro Štefanje, na k.č.br. 436/1, k.o. Štefanje


Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže proglašene Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13, 105/15), unutar Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) - „HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu“.

Lokacija  zahvata,  prema  članku  111.  Zakona  o  zaštiti  prirode  („Narodne  novine“,  br.  80/13)  nije  zaštićeno područje.

  Dokumenti za download
Dodano: 14. 04. 2017.
Dodano: 08. 05. 2017.
   Povratak na Zaštitu okoliša