• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Zaštita okoliša

Rekonstrukcija i prenamjena stambene građevine u klijet k.č.br. 642/1, k.o. Zrinska Doroteja Moguš

Planirani zahvat – Rekonstrukcija i prenamjena stambene građevine u klijet, k.č.br. 642/1, k.o. Zrinska, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

Nositelj zahvata, Doroteja Moguš, Veliki Grđevac, I. Franciškoviča 173, OIB: 92495013904, po opunomoćeniku, TD BIOKIS d.o.o., Veliki Grđevac, Zrinska 1, OIB: 60378693757, podnio je ovomUpravnom odjelu, dana 29.03.2018. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Rekonstrukcija i prenamjena stambene građevine u klijet, k.č.br. 642/1, k.o. Zrinska. Uz zahtjev je priloženo Idejno rješenje, T.D.: 14/18, izrađeno u veljači 2018.godine, od strane ovlaštene tvrtke BIOKIS d.o.o., Veliki Grđevac, Zrinska 1, OIB: 60378693757. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30., stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.

  Dokumenti za download
Dodano: 20. 04. 2018.
   Povratak na Zaštitu okoliša